Leievilkår

STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA TOTALBYGG MIDT-NORGE.

 1. FORMÅL

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra TotalBygg Midt-Norge. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

 1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av TotalBygg Midt-Norge, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depotet. Dersom ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til det depot objektet ble utlevert fra. Leietiden beregnes pr. kalenderdag (7 dager pr. uke).

 1. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

Inkludert i leien er følgende ytelser:

 • Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.
 • Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
 • Reparasjoner som følger av normal slitasje.

Leietageren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted, renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedring av skader samt forsikring. Se pkt. 8.

 1. FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER

Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Månedsavtale kan faktureres forskuddsvis hver måned mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Leiebeløp under kr. 1.000,- betales kontant ved utlevering av utstyret. For private leietakere er det KUN KONTANT BETALING. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av leieutstyr skjer etter kl. 0800.

 1. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietageren fra dette forlater TotalBygg Midt-Norges depot til dette er returnert til samme. TotalBygg Midt-Norge kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietageren meromkostninger. TotalBygg Midt-Norge plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand.

TotalBygg Midt-Norge er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. TotalBygg Midt-Norge vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks underrette TotalBygg Midt-Norge, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt TotalBygg Midt-Norge om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietageren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av TotalBygg Midt-Norge for leietagers regning.

 1. FREMLEIE

Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.l.) over utstyret.

 1. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietageren plikter å følge instruksjon vedrørende

utstyrets bruk.

Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietageren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning.

De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel.

For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietageren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc.

Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. TotalBygg Midt-Norge skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietageren på forhånd kontaktet av TotalBygg Midt-Norge, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietager må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av TotalBygg Midt-Norge.

TotalBygg Midt-Norge har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietager holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

 1. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG

Leieobjektet er under leietiden forsikret via TotalBygg Midt-Norge ved at leietager belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett ifølge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring.

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på kr. 8.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-. Premie for forsikring belastes leietager med 5 % av leiebeløp.

 1. ANSVARSBEGRENSNING

Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. Driftsforstyrrelser). TotalBygg Midt-Norge kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre TotalBygg Midt-Norge s personell har voldt skaden forsettlig, eller selskapet som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. TotalBygg Midt-Norge er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. TotalBygg Midt-Norge innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietagerens behov.

 1. OPPSIGELSE – HEVING – MISLIGHOLD

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietageren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietageren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietager med rimelig skånsomhet, kan TotalBygg Midt-Norge heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan TotalBygg Midt-Norge kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietager kan heve avtalen dersom TotalBygg Midt-Norge ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

 1. TVISTER

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietager kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapitel 32, såfremt partene ikke enes om annet. Ved eventuell rettstvist om denne avtale, vedtar partene Namdal som rette sted for verneting, jfr. tvisteloven § 4-6. Rev. 20.02.2018